Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātību skolas darbībā.  Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments lepojas ar aizrautīgiem, gudriem, aktīviem jauniešiem, kuri gatavi darboties skolas dzīves pilnveidē dažādās jomās un nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās izglītības pasākumos. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Protopopova.

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 •  Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 •  Labdarības akcijas

 •  Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

 

 

Kā sazināties?

Raksti - parlaments.kodols@inbox.lv
Seko - https://twitter.com/o1vskparlaments

 

2021./2022. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidents – Ansis Gabrāns (12.a kl.)

 • Parlamenta prezidenta vietniece – Līva Zommere (8.a kl.)

 • Lietvedis – Dīvs Jankavs (9.a kl.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Lauma Apine (8.a kl.)

 • Māksliniecisko aktivitāšu koordinators – Jānis Kivkucāns (8.b kl.)

 • Parlamenta labais gariņšAnna Veronika Priede (11.a kl.)

 • Skolas galvenais DJ – Emīls Rihards Ēvalds (12.d kl.)

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: