Mācību darbs

Mācību literatūras, darba burtnīcu un individuālo mācību piederumu saraksts  2023. /2024. mācību gadam [PDF]

2021.gada pavasarī, atsaucoties uz Banku augstskolas (BA) piedāvājumu  Latvijas vidusskolām, arī Olaines 1. vidusskolas 10.klasēm ir iespēja noklausīties augstskolas docētāju vieslekcijas, kas saistītas ar jaunieša izvēlēto mācību kursu komplektu (virzienu) vidusskolā un karjeras plānošanu pēc vidusskolas.

2020./2021.mācību gadā Latvijas skolās tiek uzsākta kompetenču pieeja mācību saturā un līdz ar to, pirmkārt, mainās skolotāja loma mācību procesā – uzsvars no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu. Skolotājs organizē mācību procesu un izvēlas uzdevumus tā, lai veicinātu skolēnu aktīvu iesaistīšanos - uzdod jautājumus, veicina sarunas, piedalās kopīgā atbilžu meklēšanā un analīzē. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt skolēniem nonākt pie zināšanām un izpratnes. Savukārt, skolēnam svarīga ir pāreja no pasīvas mācīšanās un faktoloģiska materiāla iegaumēšanas kā pašmērķa uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, izpratnes veidošanu, pašizpausmi un jaunradi. Svarīga ir skolēna interese, vēlme pašam domāt un darīt, iedziļināties, plānot un mācīties. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās bērni un pusaudži skolā apgūst arī kritiskās domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, dēvētas par caurviju prasmēm. Plānojot mācības, skolotājiem būs jādomā ne tikai par savu mācību priekšmetu, bet jāsadarbojas, lai papildinātu skolēnam vienā mācību priekšmetā apgūto ar cita priekšmeta tematu un novērstu mācību satura dublēšanos.

Strādājot par logopēdu, aizvien biežāk nākas saskarties ar to, ka skolēniem ir nepietiekams vārdu krājums. Viņi nespēj veidot teikumus ar noteiktu vārdu skaitu, neizprot atsevišķu vārdu nozīmi. Sagādā grūtības stāstījums par lasīto redzēto.

Saskaņā ar Olaines novada domes 2013.gada 12.jūnija sēdes lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Olaines 1.vidusskolas skolēnus ar valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošām mācību grāmatām un darba burtnīcām, Olaines 1.vidusskola 1.-12.klašu skolēniem iegādāsies  mācību grāmatas un darba burtnīcas visos mācību priekšmetos un dienasgrāmatas.

Mūsdienās viss attīstās ļoti strauji. Cilvēki kļūst aizņemtāki un noslogotāki, kas liek meklēt alternatīvas tiem procesiem, kas ir laikietilpīgi.