Skola šodien

Valstī veiktās novadu reformas rezultātā skolā izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola (atrodas Jaunolainē), kurā mācību process tiek organizēts gan latviešu, gan krievu valodā.

MISIJA: Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību sakārtotā un atbalstošā vidē, veicinot godīgu, radošu un atbildīgu personību izaugsmi.
VĪZIJA:
Olaines 1.vidusskola – konkurētspējīga un inovatīva skola ikvienam skolēnam.
VĒRTĪBAS:
Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte.

2023./2024. mācību gadā skolā ir 51 klašu komplekti, t.sk. 10 Olaines sākumskolā (Jaunolainē) un 1 pirmsskolas grupa (Jaunolainē). Kopējais audzēkņu skaits - 1253: pirmsskolā – 24; sākumskolā – 569 (Olaines sākumskolā 157); pamatskolā – 522; vidusskolā – 138. Skolā strādā 111 skolotāji un 42 tehniskie darbinieki.

Olaines 1.vidusskola akreditēta līdz 2029. gada 29. maijam.

Mācību kabineti ir aprīkoti ar iespēju izmantot digitālos mācību materiālus un mācību saturu projecēt lielformātā. Sporta stundas tiek organizētas slidotavā, baseinā, modernā stadionā un renovētā sporta zālē.

Skolēniem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, kas aptver sporta, radošuma, iztēles, deju, ekoloģijas, aktiermākslas jomas. Vairāk kā 130 skolēnu darbojas tautisko deju pulciņos. Pēc stundām sākumskolas skolēniem ir iespēja uzturēties pagarinātajās dienas grupās. Skolā ir moderna bibliotēka (2016. gada septembrī atvērta pēc renovācijas), kuras grāmatu fondā ir vairāki desmiti tūkstošu grāmatu, ieviesta „ALISES” programma.

Skolā darbojas atbalsta personāls - psihologi, logopēdi, sociālais pedagogs, speciālie pedagogi un medmāsa.

2009./2010. māc. g. tika uzsākts darbs e-klases vidē. Šobrīd skolā mācību procesa dokumentēšana notiek e-vidē. Aicinām vecākus aktīvāk izmantot šo operatīvo savstarpējās informācijas apmaiņas veidu ar skolu un konkrēto skolotāju.

Skolā tiek īstenotas 9 licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)  
  • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111);    
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma (programmas kods 11011121);    
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015621);    
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);    
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);    
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011).   
     

Līdz ar skolas piebūves nodošanu ekspluatācijā skola ir pilnībā nodrošināta ar telpām. Mācības skolā notiek vienā maiņā. Katram skolēnam ir slēdzams garderobes skapītīs. Lai rūpētos par skolēnu veselību un higiēnu, skolā obligāts nosacījums ir maiņas apavi.

Ir veikti skolas vecās ēkas siltināšanas darbi, pēc kuru pabeigšanas telpās ir vēl mājīgāk, un skola ir ieguvusi mūsdienīgu ārējo veidolu.

2011./2012. Mācību gada sākumā pēc renovācijas darbu uzsāk skolas ēdnīca, kura tagad ir kardināli mainījusies – moderna, spilgtās krāsās izkrāsota, ar jaunām plītīm un pašiem savu konditoreju. Renovācija veikta par Olaines novada domes piešķirtajiem līdzekļiem.

Lai padarītu mācību procesu interesantāku, krāsaināku, radošāku un vispusīgāku, skola ļoti aktīvi piedalās starptautisko projektu realizēšanā.