Skola šodien

Valstī veiktās novadu reformas rezultātā skolā izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola (atrodas Jaunolainē), kurā mācību process tiek organizēts gan latviešu, gan krievu valodā.

 

2021./2022. mācību gadā skolā ir 49 klašu komplekti, t.sk. 10 Olaines sākumskolā (Jaunolainē) un 2 pirmsskolas grupas (1-Olainē; 1-Jaunolainē). Kopējais skolēnu skaits - 1161: pirmsskolā – 43 (Olaines sākumskolā 19); sākumskolā – 470 (Olaines sākumskolā 140); pamatskolā – 447; vidusskolā – 136. Skolā strādā 100 skolotāji un 42 tehniskie darbinieki.

Olaines 1.vidusskola akreditēta līdz 2023. gada 29. maijam.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem vidusskolēniem tiek piedāvāts apgūt komerczinības, tehnisko grafiku un programmēšanas pamatus. Trīspadsmit mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, vēl sešpadsmit ir projektors, atlikušie visi ir nodrošināti ar datoru un interneta pieslēgumu. Olaines sākumskolā uzstādītas trīs interaktīvās tāfeles, visi mācību kabineti nodrošināti ar datoru. Sporta stundas tiek organizētas slidotavā, baseinā, modernā stadionā un renovētā sporta zālē.

Skolēniem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, kas aptver sporta, radošuma, iztēles, deju, žurnālistikas, ekoloģijas, aktiermākslas jomas. Vairāk kā 130 skolēnu darbojas tautisko deju pulciņos. Pēc stundām sākumskolas skolēniem ir iespēja uzturēties pagarinātajās dienas grupās. Skolā ir moderna bibliotēka (2016. gada septembrī atvērta pēc renovācijas), kuras grāmatu fondā ir vairāki desmiti tūkstošu grāmatu, ieviesta „ALISES” programma.

Skolā darbojas atbalsta personāls - psihologi, logopēdi, sociālais pedagogs, speciālie pedagogi un medmāsa.

2009./2010. māc. g. tika uzsākts darbs e-klases vidē. Šobrīd skolā mācību procesa dokumentēšana notiek e-vidē. Aicinām vecākus aktīvāk izmantot šo operatīvo savstarpējās informācijas apmaiņas veidu ar skolu un konkrēto skolotāju.

Skolā tiek īstenotas 10 licencētas izglītības programmas:

  1. Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);    
  2. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111);    
  3. Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma (programmas kods 11011121);    
  4. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015621);    
  5. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015611);    
  6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);    
  7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);    
  8. Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011);    
  9. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (programmas kods 31013011);    
  10. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011).

 

Savas spējas un talantus skolēni var apliecināt dažādos ārpusstundu pasākumos. Populārākie no tiem ir 10. klašu iesvētīšana, Ziemassvētku balle, Žetonu vakars, Gada klase, dažādu mācību priekšmetu pēcpusdienas, erudītu konkursi, sporta spēļu turnīri utt.

Līdz ar skolas piebūves nodošanu ekspluatācijā skola ir pilnībā nodrošināta ar telpām. Mācības skolā notiek vienā maiņā. Katram skolēnam ir slēdzams garderobes skapītīs. Lai rūpētos par skolēnu veselību un higiēnu, skolā obligāts nosacījums ir maiņas apavi.

Ir veikti skolas vecās ēkas siltināšanas darbi, pēc kuru pabeigšanas telpās ir vēl mājīgāk, un skola ir ieguvusi mūsdienīgu ārējo veidolu.

2011./2012. Mācību gada sākumā pēc renovācijas darbu uzsāk skolas ēdnīca, kura tagad ir kardināli mainījusies – moderna, spilgtās krāsās izkrāsota, ar jaunām plītīm un pašiem savu konditoreju. Renovācija veikta par Olaines novada domes piešķirtajiem līdzekļiem.

Lai padarītu mācību procesu interesantāku, krāsaināku, radošāku un vispusīgāku, skola ļoti aktīvi piedalās starptautisko projektu realizēšanā.