Skolas padome 23.aprīlī organizēja gadskārtējo skolas vecāku konferenci. Konferences tēma: videi draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana mūsu skolā ceļā uz Eko skolas statusu.

 • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
 • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
 • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
 • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Skolas padome

Uzdevumi:

Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību saistītu jautājumu izskatīšana, kā arī skolas budžeta līdzekļu racionāla izlietojuma akceptēšana.

Darbības:

 • apspriež skolas darbībai nepieciešamos noteikumus;
 • izvirza priekšlikumus skolas attīstības plānam un to apstiprina;
 • risina jautājumus saistītus ar skolas darba režīmu;
 • apstiprina iekšējās kārtības noteikumu grozījumus;
 • apspriež mācību procesa organizāciju;
 • analizē ārpusskolas aktivitāšu iespējas;
 • izsaka priekšlikumus audzināšanas darba virzieniem;
 • izskata materiālās bāzes attīstību u.c. ar skolas darbību saistītus jautājumus;
 • izstrādā priekšlikumus vietējai pašvaldībai par skolas darbības nepieciešamajiem nosacījumiem – budžeta apjoma palielināšanu, mācību materiālās bāzes attīstību un renovācijas darbu plānošanu ēkās un telpās.

 

Padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumu, tā strādā ciešā kontaktā ar skolas vadību un sadarbībā ar skolēnu vecākiem.

Sastāvs:

Skolas padomē darbojas trīs skolēni:

 • Lauma Vuškāne
 • Beāte Ija Bērziņa
 • Ansis Gabrāns

 

četri skolotāji:

 • Vineta Kušķe
 • Kārlis Zalpēters
 • Aija Jankava
 • Velda Veinberga (pārstāv Olaines sākumskolu)

 

 

desmit vecāki, kas pārstāv visas izglītības pakāpes (sākumskolu t.sk., Olaines sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu), kas ir ievēlēti Skolas konferencē uz pilnvaru laiku - trīs gadi:

 • Normunds Čižiks
 • Mārīte Rūja
 • Natālija Ciunele
 • Māris Bondars
 • Jurģis Pūkainis
 • Linda Rozenbauma
 • Alens Alks
 • Jolanta Aivare
 • Lilita Ģēģere
 • Ieva Brence

 

Olaines novada domes pārstāvis:

 • Ināra Brence (Olaines novada domes deputāte)

 

skolas direktors:

 • Jāzeps Volāns

 

Skolēnu vecākiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: , uz kuru vecāki var sūtīt savus ierosinājumus un priekšlikumus apspriešanai Skolas padomē.