Reglaments [PDF]

pēdējie grozījumi veikti 18.05.2022.

Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības līdzfinansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas, ievērojot šādus nosacījumus:

 • ja mācību ekskursija tiek organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, līdzfinansējums ir atļauts ar projektu “Latvijas skolas soma” nesaistītiem iekļautiem papildu izglītojošiem pasākumiem;
 • par līdzfinansējumu papildu izglītojošiem pasākumiem un tā kompensēšanas kārtību ir vienojušies klases skolēnu vecāki un saskaņojuši to ar klases audzinātāju vai pedagogu, kas ir atbildīgs par šīs ekskursijas organizēšanu;
 • skolēna vecāka atteikšanās no mācību ekskursijā iekļautu papildu izglītojošu pasākumu līdzfinansēšanas neierobežo skolēna tiesības piedalīties mācību ekskursijā.

Skolas padome

Uzdevumi:

Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību saistītu jautājumu izskatīšana, kā arī skolas budžeta līdzekļu racionāla izlietojuma akceptēšana.

Darbības:

 • apspriež skolas darbībai nepieciešamos noteikumus;
 • izvirza priekšlikumus skolas attīstības plānam un to apstiprina;
 • risina jautājumus saistītus ar skolas darba režīmu;
 • apstiprina iekšējās kārtības noteikumu grozījumus;
 • apspriež mācību procesa organizāciju;
 • analizē ārpusskolas aktivitāšu iespējas;
 • izsaka priekšlikumus audzināšanas darba virzieniem;
 • izskata materiālās bāzes attīstību u.c. ar skolas darbību saistītus jautājumus;
 • izstrādā priekšlikumus vietējai pašvaldībai par skolas darbības nepieciešamajiem nosacījumiem – budžeta apjoma palielināšanu, mācību materiālās bāzes attīstību un renovācijas darbu plānošanu ēkās un telpās.

 

Padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumu, tā strādā ciešā kontaktā ar skolas vadību un sadarbībā ar skolēnu vecākiem.

Sastāvs:

Skolas padomē darbojas trīs skolēni:

 • Ansis Gabrāns
 • Arvīds Aleksandrs Bārda
 • Anna Veronika Priede

 

četri skolotāji:

 • Vineta Kušķe
 • Kārlis Zalpēters
 • Aija Jankava
 • Velda Veinberga (pārstāv Olaines sākumskolu)

 

 

desmit vecāki, kas pārstāv visas izglītības pakāpes (sākumskolu t.sk., Olaines sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu), kas ir ievēlēti Skolas konferencē uz pilnvaru laiku - trīs gadi:

 • Normunds Čižiks
 • Mārīte Rūja
 • Natālija Ciunele
 • Māris Bondars
 • Jurģis Pūkainis
 • Linda Rozenbauma
 • Alens Alks
 • Jolanta Aivare
 • Lilita Ģēģere
 • Ieva Brence

 

Olaines novada domes pārstāvis:

 • Ināra Brence (Olaines novada domes deputāte)

 

skolas direktors:

 • Jāzeps Volāns

 

Skolēnu vecākiem saziņai ar Skolas padomi ir izveidota e-pasta adrese: , uz kuru vecāki var sūtīt savus ierosinājumus un priekšlikumus apspriešanai Skolas padomē.