Skolēnu parlaments

Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments ir 5. - 12. klašu brīvprātīgu pārstāvju organizatoriskā struktūra, kuras darbības mērķis, pienākumi un tiesības ir sekmēt skolas mācību darbu, organizēt ārpusstundu aktivitātes un veicināt atklātību skolas darbībā.  Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlaments lepojas ar aizrautīgiem, gudriem, aktīviem jauniešiem, kuri gatavi darboties skolas dzīves pilnveidē dažādās jomās un nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās izglītības pasākumos. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Protopopova.

Parlamenta galvenās aktivitātes

 • Skolēnu anketēšana un viedokļa uzklausīšana

 •  Iekšējās kārtības noteikumu izskatīšana

 • Skolēnu problēmu risināšana

 • Sadarbība ar citu skolu līdzpārvaldēm

 • Informēšana par pasākumiem un konkursiem

 •  Labdarības akcijas

 •  Radoši konkursi un kultūras pasākumi

 

Kā sazināties?

Raksti - parlaments@o1vsk.lv
Seko - https://twitter.com/o1vskparlaments

 

2023./2024. mācību gada parlamenta kodols:

 • Parlamenta prezidents – Lauma Apine (9. kl.)

 • Parlamenta prezidenta vietniece – Anna Veronika Priede (12. kl.)

 • Lietvede – Amēlija Avotiņa (8. kl.)

 • Sabiedrisko attiecību speciāliste – Samanta Ribicka (8. kl.) un Renāts Vilažinskis (11. kl.)

 • Māksliniecisko aktivitāšu koordinators – Arta Pavloviča (9. kl.)

 • Parlamenta labais gariņšEmīlija Bernāne (9. kl.)

 • Skolas galvenais DJ – Gļebs Garšins (10. kl.)

 

Parlamenta aktivitātes

Mācību gada izvēle: