Līdz
absolventu salidojumam

???

 

Aktualitātes

28.11. plkst.18.00
Olaines 1.vidusskolas absolventu salidojums.
Precīzāka informācija būs pieejama vienu mēnesi pirms salidojuma.

Pēc ražīga un aktīva darba gada garumā esam nopelnījuši ne tikai Ekoskolas nosaukumu, bet arī Starptautisko zaļo karogu, kurš tagad  plīvo pie mūsu skolas.

Pirmdienās un trešdienās no pulksten 16.00 līdz 18.00 4.- 9. klašu skolēniem mājturības un tehnoloģiju kabinetā (001).

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu maršrutā „ VAIVADI - MEŽSĒTAS– VĪKSNAS (PURIŅI) – DĀVI – IELEJAS – BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE”  (AUTOBUSS NR.3) septembrī no rīta plkst.6.40 no gala punktā kursēs divi mikroautobusi (viens aiz otra) atbilstoši grafikam (ņemot vērā, ka abi autobusi iebrauc d/s”Ostnieks” (caurs d/s „Celtnieks”, „Tiltiņi”, Stīpnieki, „Gavana”), pēc minētām pieturām starp autobusiem iespējama laika nobīde aptuveni 2-4 minūtes).

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Olaines 1.vidusskolā ir uzsākti bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi saskaņā ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” izstrādāto projektu ”Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”. Vienlaikus tiks ierīkota ventilācija aktu zālē.

Nepieciešami sekojoši pedagogi:

  • pagarinātās dienas grupas skolotājs;
  • vēstures skolotājs;
  • angļu valodas skolotājs;
  • speciālais pedagogs;
  • izglītības psihologs;
  • logopēds.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.