Aktualitātes

29.septembrī daudzus mūsu skolēnus, skolotājus un arī vecākus pulcēja Miķeļdienas gadatirgus, kad savus pircējus gaidīja tirgotāji - sākumskolas skolēni.

Swedbank , sveicot pedagogus Skolotāju dienā, dāvināja portatīvo datoru. To 3.oktobrī filiāles „Olaine” vadītāja Kristīne Elnione  pasniedza Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībai - Olaines sākumskolai.

Šajā mācību gadā skolā uzsākusi Biznesa ideju-jauno uzņēmēju skola, kur 4.-12.klašu skolēni sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību Junior Achievement - Young Enterprise Latvija veido Skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), iepazīstot uzņēmējdarbības vidi un apgūstot finanšu pratību.

Ja pagājušajā mācību gadā skolas piedāvāto spāņu valodas fakultatīvu apmeklēja daži skolēni, tad šogad to ar prieku dara gan sešpadsmit mūsu skolēni, gan četri Olaines 2. vidusskolas  jaunieši.

2014./2015.mācību gadā Panākumu Universitātes programmā, ko skola jau vairākus gadus realizē sadarbībā ar Eiropas tālmācības vidusskolu, pasākumus BA Turība apmeklē 51 jaunietis no 10.-12.klasēm.

2014. gada 16. oktobrī Mežaparka estrādē notika Olaines novada domes organizētais Olaines 1. un 2. vidusskolu 10.klašu saliedēšanās pasākums.

Erasmus Plus apmaiņas projekts „Mēs par veselīgāku Eiropu”
Aija Jankava, projekta koordinatore

Jaunsardzes nodarbības šajā mācību gadā sāksies novembrī. Precīzāka informācija sekos.

Lepojamies ar 8.b klases skolnieci Emīliju Elizabeti Zanderi!

2014./2015. mācību gadā piedāvājam saviem skolēniem apmeklēt sekojošus interešu izglītības pulciņus

No 28.08.2014. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

1. - 3. klašu skolēniem tiek nodrošinātas valsts dotētas brīvpusdienas. Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Olaines novada domes lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1 .vidusskolā un 2. vidusskolā, kopgalda pusdienas 4. - 12. klašu skolēniem tiek līdzfinansētas no pašvaldības līdzekļiem.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

  • Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā).
  • Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa statusu).
  • Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas.
  • Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.