Aktualitātes

2015./2016. mācību gadā piedāvājam saviem skolēniem apmeklēt sekojošus interešu izglītības pulciņus

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Olaines 1.vidusskolā ir uzsākti bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi saskaņā ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” izstrādāto projektu ”Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija”. Vienlaikus tiks ierīkota ventilācija aktu zālē.

Nepieciešami sekojoši pedagogi:

  • angļu valodas skolotājs;
  • speciālais pedagogs;
  • izglītības psihologs;
  • logopēds.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.