Reglaments [PDF]

pēdējie grozījumi veikti 18.05.2022.

Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības līdzfinansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja mācību ekskursija tiek organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, līdzfinansējums ir atļauts ar projektu “Latvijas skolas soma” nesaistītiem iekļautiem papildu izglītojošiem pasākumiem;
  • par līdzfinansējumu papildu izglītojošiem pasākumiem un tā kompensēšanas kārtību ir vienojušies klases skolēnu vecāki un saskaņojuši to ar klases audzinātāju vai pedagogu, kas ir atbildīgs par šīs ekskursijas organizēšanu;
  • skolēna vecāka atteikšanās no mācību ekskursijā iekļautu papildu izglītojošu pasākumu līdzfinansēšanas neierobežo skolēna tiesības piedalīties mācību ekskursijā.

Skolas padome

Skolas padomes reglaments


Reglaments [PDF]

pēdējie grozījumi veikti 18.05.2022.