SIA Baltic Restaurants Latvia

Launags

Informējam, ka no 2018.gada 1.oktobra maksa par launagu 1. – 3.klašu skolēniem būs jāsedz vecākiem.


Pamatojums – Izglītības un zinātnes ministrijas 09.06.2018. vēstule Nr.4-7e/2018/2988 “Par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu izglītojamo ēdināšanai”, kurā norādīts, ka brīvpusdienām neizmantotos līdzekļus nav tiesību izmantot brokastu vai launaga apmaksai.

No š.g.1.oktobra vecākiem par launagu jāmaksā 0,65€ dienā vai jānodrošina bērns ar līdzi paņemtu launagu.

Maksājumu par nākamo mēnesi var veikt skolas ēdnīcā vai ar pārskaitījumu līdz 27. datumam
SIA Baltic Restaurants Latvia norādīto bankas kontu:
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV15HABA0551040515677
Bankas kods: HABALV22

 

Maksājumā norādīt skolēna vārdu, uzvārdu un klasi.