SIA Baltic Restaurants Latvia

Launags

Informējam, ka no 2018.gada 1.oktobra maksa par launagu 1. – 3.klašu skolēniem jāsedz vecākiem.


Pamatojums – Izglītības un zinātnes ministrijas 09.06.2018. vēstule Nr.4-7e/2018/2988 “Par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu izglītojamo ēdināšanai”, kurā norādīts, ka brīvpusdienām neizmantotos līdzekļus nav tiesību izmantot brokastu vai launaga apmaksai.

 

Maksājumu par nākamo mēnesi var veikt skolas ēdnīcā vai ar pārskaitījumu līdz 27. datumam
SIA Baltic Restaurants Latvia norādīto bankas kontu:
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV15HABA0551040515677
Bankas kods: HABALV22

 

Maksājumā norādīt skolēna vārdu, uzvārdu un klasi.