Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs

Dace Miļune


Speciālās izglītības skolotājs palīdz skolas pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.

Ko dara speciālās izglītības skolotājs?

  • palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
  • speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās;
  • sadarbojas ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un bērnu vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, problēmas un lai izvēlētos izglītojamajiem piemērotākās mācību metodes;
  • palīdz skolēniem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;
  • palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • palīdz izglītojamajiem sagatavoties stundām, ārpusklases pasākumiem un palīdz veidot viņu pašapkalpošanās iemaņas;
  • veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti.
 
Kur atrast?
133.A kabinetā

Speciālais pedagogs katru dienu organizē individuālo vai grupu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un nepieciešams atbalsts mācību procesā.

Konsultācijas vecākiem: pirmdienās un otrdienās no 17.00 līdz 19.00.

 

Atgādnes:

Latviešu valodā

Matemātikā