Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Iveta Tīsenkopfa


Bērni , vecāki un skolotāji var personīgi ierasties pie sociālā pedagoga 235.A kabinetā, vai sazvanīt pa telefonu 67512852

 

Sociālais pedagogs var palīdzēt:
 
 
skolēnam, ja:
 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš un atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem, vecākiem;
 • atkarības problēmas, u.c.
 
vecākiem, ja:
 • radušās grūtības bērnu audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 
klases audzinātājam, ja;
 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši, u.c.
 

Sociālais pedagogs darbu plāno pēc bērnu, vecāku (aizbildņu), skolotāju, mācību iestādes administrācijas pieteikumiem, pamatuzmanību veltot darbam ar bērnu, viņa problēmu risināšanai, palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;

 • uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • atbalsta skolēnu, pedagogu, ģimeni problēmsituācijās, palīdz rast to risinājumu, palīdz iegūt pozitīvu pašnovērtējumu, apgūt sadzīves prasmes un iemaņas;
 • sekmē audzēkņu komunikācijas prasmes, prasmes risināt konfliktus, argumentējot savu viedokli un respektējot citu domas, palīdz veidot savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem un sabiedrību;
 • nodrošina konsultācijas vecākiem, lai palīdzētu izprast skolēna izturēšanās un pielāgošanās problēmu iemeslus, sniedz palīdzību bērniem un pieaugušajiem viņu saskarsmē;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

 

Sociālais pedagogs jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti ( savus pienākumus veic saskaņā ar Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Bērnu tiesību konvenciju, likumu „Par pašvaldībām”, Rīgas domes lēmumiem, amata aprakstu LR Profesiju klasifikatorā).