Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs, logopēds

Liene Ekša


Speciālās izglītības skolotājs palīdz skolas pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.
Ko dara speciālās izglītības skolotājs?
•    palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos, atbild un organizē atbilstošus atbalsta pasākumus atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
•    speciālās izglītības skolotājs saskaņo sava darba saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotājiem un vienojas par to, kad bērns mācās individuāli un kad piedalās kopējās mācību stundās,  nepieciešamības gadījumos nodrošina, ka pārbaudes darbi tiek rakstīti individuāli;
•    sadarbojas ar atbalsta personālu, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un bērnu vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, problēmas un lai izvēlētos izglītojamajiem piemērotākās mācību metodes, kā arī sniegtu ieteikumus veiksmīgam mācību procesam;
•    palīdz skolēniem izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;
•    palīdz radīt motivāciju mācīties, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes;
•    palīdz izglītojamajiem sagatavoties stundām, ārpusklases pasākumiem un palīdz veidot viņu pašapkalpošanās iemaņas, kopā ar izglītojamiem vai mācību priekšmeta skolotājiem izstrādā atbilstošus atbalsta materiālus (atgādnes);
•    veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti, sniedz ieteikumus pedagogiem un vecākiem par turpmāko darbību;
•    pārrauga un veido individuālo izglītības programmas apguves plānu.

Kur atrast?
233.A kabinetā
Speciālais pedagogs katru dienu organizē individuālo vai grupu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un nepieciešams atbalsts mācību procesā.
Konsultācijas vecākiem: pirmdienās no 16.00 līdz 18.30, iepriekš saskaņojot.Logopēds ir speciālists, kurš veic logopēdisko darbu ar personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas runas, valodas, komunikācijas funkcijas traucējumi.
-Logopēdijas nodarbības tiek organizētas, lai nodrošinātu izglītojamiem runas un rakstu valodas traucējumu profilaksi.
- Skolotājs logopēds savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un citus ar izglītību saistītos normatīvos aktus.
Nodarbību galvenie uzdevumi:
-Veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju.
-Principu un metožu izstrādāšana runas traucējumu diagnosticēšanai un korekcijai.
-Valodas traucējumu profilakse un logopēdiskās palīdzības organizācija.
-Fonētisko traucējumu novēršana
-Fonētiskās dzirdes uztveres attīstība
-Leksiski - gramatisko traucējumu novēršana
-Skaņu diferencēšana tekstā
-Vārdu krājuma paplašināšana
Logopēdiskā darba virzieni:
•    Runas korekcija un attīstība.
•    Motorikas korekcija.
•    Sensoro funkciju attīstīšana ( domāšana, atmiņa, uztvere, uzmanība).
•    Darbs ar vecākiem un klašu skolotājiem.
 Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:
•    Skolēnu valodas pārbaude notiek mācību gada sākumā.
•    Skolēnus uzņem visa mācību gada laikā, līdzko tiek diagnosticēta nepieciešamība.
•    Skolēni apmeklē individuālās un grupu nodarbības.
•    Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild vecāki, skolotāji un logopēds.

Konsultācijas vecākiem: otrdienās no 16.00 līdz 18.30, iepriekš saskaņojot.
Kur atrast?
233.A kabinetā
Logopēde Liene Ekša strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem un pirmo klašu skolēniem.