Pulciņi

Vokālais ansamblis "Cīrulīši"

Vadītāja Līga Kārkliņa
Piedalās 1. - 4. klašu skolēni


Nodarbību telpa: 107.kabinets

Olaines 1. vidusskolas vokālais ansamblis "Cīrulīši" darbojas kopš 2002. gada. Tā mācību programma vērsta uz mērķtiecīgu māksliniecisko rezultātu dažādos mūzikas žanros un ietver vokālās iemaņas, divbalsības, a cappella apguvi. Ansambļa darbība veicina bērnu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs. Ansamblis regulāri piedalās Olaines 1. vidusskolas un Olaines pilsētas organizētajos pasākumos/koncertos un novadu skatēs.

 Vokālā ansambļa darbības mērķis:
1. Radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstīšanai.
2. Nostiprināt savas tautas kultūras identitātes, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti, kā arī veidot cieņu pret citām kultūrām.
3. Rosināt izvēlēties mūziku par nozīmīgu turpmākās radošās dzīves jomu.

Vokālā ansambļa darbības uzdevumi:
1. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās muzicēšanas jomā.
2. Izkopt muzikālo gaumi.
3. Pilnveidot zināšanas par latviešu mūzikas kultūru.
4. Pilnveidot zināšanas par citu tautu mūzikas kultūru.
5. Apzināt jaunākās aktualitātes mūzikā.
6. Uzkrāt muzicēšanas pieredzi un apliecināt māksliniecisko izaugsmi, piedaloties gadskārtējos mūzikas koncertos.

Mērķauditorija:
Vokālā ansambļa dalībnieki (1. - 4. klase), no 7 - 11 gadu vecumam, kas vēlas attīstīt savas spējas dažādos mūzikas žanros un stilos.

 Vokālā ansambļa "Cīrulīši" vadītāja Līga Kārkliņa