Mācību darbs

Lasītāju klubiņi „Draugu klubs” un „Saules klubs”

Strādājot par logopēdu, aizvien biežāk nākas saskarties ar to, ka skolēniem ir nepietiekams vārdu krājums. Viņi nespēj veidot teikumus ar noteiktu vārdu skaitu, neizprot atsevišķu vārdu nozīmi. Sagādā grūtības stāstījums par lasīto redzēto.


Lai veicinātu dažādas prasmes un iemaņas ir jālasa.

Lasīšana attīsta intelektu, domāšanu, fantāziju. Šajā mācību gadā  pirmajām un otrajām klasēm pēc stundām organizēju lasīšanas klubiņus. Rīkoju klubiņu nosaukumu konkursu. Pirmo klašu skolēnu konkursā uzvarēja klubiņa nosaukums „Draugu klubs”, otro klašu skolēniem patika nosaukums „Saules klubs”. Tiekoties klubiņos skolēni pilnveidos lasīšanas tehniku, mācīsies lasīto izprast, veidos dialogus, klausīsies citu lasītajā.
Vēl strādāsim pie radošuma attīstības. Mācīsimies sacerēt un atstāstīt pasakas, stāstus, izdomāt notikumiem beigas. Izmantosim videoierakstus, diskus. Dziedāsim, zīmēsim, tēlosim. Sēdēsim, zvilnēsim uz paklāja un spilveniem. 

Regulārs darbs pie lasītā izpratnes uzlabos skolēnu spēju orientēties tekstā, atrast vajadzīgo rindkopu, atstāstīt un saprast notikumus.

 

Skolas logopēds V.Mūrniece