Atbalsta personāls

Psihologs

Ilze Damberga

Psiholoģe Ilze Damberga strādā ar 5.-12.klašu skolēniem. Ja ir ārkārtas situācija vai kāds no psihologiem nav pieejams, bērni vai vecāki var vērsties pie jebkura no abiem skolā strādājošiem psihologiem.


Skolas psihologa galvenie darba virzieni

1. Sadarbība ar skolēniem – psihologs uzklausa, palīdz rast risinājumus un sniedz atbalstu, kas nepieciešams, lai piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas

 • Ja ir grūtības mācībās un nepieciešama papildus palīdzība;
 • Ja tiek piedzīvotas emocionālas grūtības, ir nomācošas domas, tiek izjusta trauksme, bailes, skumjas, dusmas, vainas sajūta un citas spēcīgas emocijas;
 • Ja uzvedība sagādā raizes pašam un citiem;
 • Ja tiek piedzīvotas grūtības, veidojot attiecības ar vienaudžiem vai pieaugušajiem;
 • Ja ir grūtības adaptēties skolā vai klasē;
 • Ja ir vēlme dziļāk iepazīt un izprast pašam sevi;
 • Ja ir nācies piedzīvot vardarbību kā cietušajam, būt aculieciniekam vai pāridarītājam;
 • Ja ir piedzīvota krīzes situācija (saistībā ar uzbrukumu, nelaimes gadījumu, savu vai tuva cilvēka slimību, tuvinieka nāvi u.c.);
 • Ja ir grūtības ar pašvērtējumu, ir neticība sev un savām spējām,
 • Ja ir izveidojušās atkarības problēmas;
 • Ja ir pārrunājams kāds cits aktuāls jautājums.

2. Veic padziļinātu skolēna psiholoģisko izpēti   

Skolas psihologs visbiežāk veic skolēna kognitīvo spēju (domāšanas, atmiņas, darba ātruma) izpēti, ar mērķi dziļāk izprast mācīšanās grūtību iemeslus. Izpētes veikšana tiek saskaņota ar vecākiem vai aizbildni. Pēc izpētes psihologs sagatavo atzinumu un ieteikumus, kas tiek izsniegts vecākiem vai jaunietim pašam, ja sasniegta pilngadība.

Pamatojoties uz psihologa ieteikumiem, skolēns var saņemt papildus atbalsta pasākumus mācību procesā un pārbaudes darbos, ja tas ir nepieciešams. Psihologa atzinums nepieciešams arī visiem tiem skolēniem, kuri apmeklē pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

3. Sadarbojas ar vecākiem, aicinot viņus uz sarunu, konsultējot un kopīgi meklējot risinājumus, kā vislabākajā veidā sniegt bērnam un jaunietim nepieciešamo atbalstu;

4. Sadarbojas ar skolotājiem, lai kopīgi palīdzētu skolēniem iekļauties skolā, būt veiksmīgiem mācībās un vēlāk patstāvīgā dzīvē.

Organizējot savu darbu, psihologs ievēro konfidencialitāti.